Aktualności

07/08/2017

Ściany oddzielające mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych z silikatów

Rosnąca w ostatnich latach popularność silikatowych elementów murowych w Polsce jest dowodem ich uznania wśród projektantów i inwestorów. Silikaty są obecnie stosowane do wykonywania ścian konstrukcyjnych, działowych, ścian piwnic jak i nieotynkowanych warstw elewacyjnych. Z silikatów można wykonać praktycznie wszystkie ściany każdego budynku spełniając jednocześnie wymagania zawarte w normach, przepisach prawa, jak również te, które są stawiane przez późniejszych użytkowników wzniesionych obiektów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] ściany pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi (mieszkaniami), a klatkami schodowymi i korytarzami muszą posiadać odpowiednią izolacyjność termiczną Uc ≤ 1,0 W/m2K. Jednocześnie podobnie jak wszystkie ściany wewnętrzne oddzielające poszczególne mieszkania  muszą one zapewnić zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10 [2] wymaganą izolacyjność akustyczną R’A1 ≥ 50 dB . Ze względu na dużą gamę materiałów dostępnych obecnie na rynku spełnienie tych wymagań pojedynczo nie stanowi  problemu. Jednak połączenie ich w jednej przegrodzie stanowi już pewne wyzwanie. Dużej izolacyjności cieplnej zwykle towarzyszy nieduża izolacyjność akustyczna. Stosując przegrody o dużej masie powierzchniowej, jesteśmy w stanie nawet z nadwyżką spełnić wymagania akustyczne, jednak materiały tego typu słabo izolują ciepło. I odwrotnie materiały o dobrym (niskim) współczynniku przewodzenia ciepła charakteryzują się niewystarczającą izolacyjnością akustyczną.

W związku z tym, problem wymagań dla ścian klatek schodowych jest bardzo często rozwiązywany przez projektantów, czy też wykonawców przez dodanie dodatkowej warstwy ocieplenia.  Tego typu układy co prawda poprawiają izolacyjność termiczną takiej przegrody, ale mogą mieć również istotny wpływ na spadek jej izolacyjność akustycznej, czy też odporności ogniowej. Oprócz tego podwyższają  koszt wykonania takiej ściany - zakup materiałów dodatkowych (wełna mineralna, siatka, klej) oraz robocizna. Obniżenie izolacyjności akustycznej związane z dociepleniem może w konsekwencji prowadzić do braku odpowiedniego komfortu akustycznego oraz niespełnienia wymagań izolacyjności akustycznej danej przegrody. Warto też podkreślić, że ściany klatek schodowych  są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.  Dlatego też warstwa tynku powinna być dość trwała i odporna na otarcia i uderzenia, które bardzo często zdarzają się podczas przeprowadzek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, śledząc przepisy prawne oraz doświadczenia producentów krajowych i zagranicznych Grupa SILIKATY opracowała SILIKAT NT25, bloczek który jednocześnie łączy w sobie bardzo dobrą izolacyjność akustyczną oraz dobre parametry cieplne. Uzyskano to dzięki połączeniu optymalnego układu drążeń z odpowiednią gęstością elementu murowego oraz poprzez optymalizację procesu technologicznego na etapie dojrzewania mieszanki w reaktorze, sposobie prasowania, a następnie podczas autoklawizacji. Bloczek ten, powstał głównie z myślą wykonywania ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań, które muszą spełnić powyższe wymagania. Bloczki SILIKAT NT25 pozwalają na wykonanie takich przegród jako jednowarstwowe o grubości 25 cm, bez konieczności stosowania warstwy ocieplenia lub dodatkowej warstwy tynku.  Instytut Techniki Budowlanej dokonał oceny współczynnika przenikania ciepła dla muru wykonanego  z bloczków SILIKAT NT 25 na zaprawie tradycyjnej  oraz cienkowarstwowej. Raport nr LZF00-02887/17/R08NZF [3] potwierdził, że współczynnik przenikania ciepła muru z bloczka NT25 wynosi U=1,00 W/m2K, przy założeniu stosowania przegrody jako wewnętrzna, wówczas opory przejmowania ciepła po obu stronach są takie same  i wynoszą 0,13 m2K/W. Parametry izolacyjności termicznej ściany przedstawia tablica 1.
 

Tablica 1. Parametry izolacyjności  termicznej ściany z SILIKATu NT25

Rodzaj przegrody

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła ściany

λ [W/mK]

Współczynnik przenikania ciepła

U [W/m2K]

Ściana z NT25 bez tynku

0,34

1,00

 

Ściany wykonane z SILIKATu NT25 otynkowane obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo wapiennym  gr. 10-12 mm charakteryzują bardzo dobre parametry akustyczne, które  zostały potwierdzone badaniami ITB [4]. Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 wynosi 55 dB (tablica 2), co umożliwia przyjęcie rozwiązań projektowych dla ścian oddzielających mieszkanie od przestrzeni wspólnej uwzględniających wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka nawet do 3 dB. Dodatkowo ściany z NT25 cechuje prostota wykonania  i duża odporność na błędy wykonawcze. Nie wymagają  żadnych dodatkowych nakładów np. związanych z wypełnianiem wnęk, czy ”kieszeni” zaprawą. Powierzchnie czołowe  bloczków profilowane są na P+W co umożliwia murowanie ścian na zaprawie tradycyjnej lub cienkowarstwowej bez konieczności wypełniania spoiny pionowej.


Tablica 2. Parametry izolacyjności akustycznej ściany z SILIKATu NT25

Rodzaj przegrody

Rw (C,Ctr)

 [dB]

RA1

[dB]

RA2

[dB]

Ściana z NT25 otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo – wapienny gr.10 mm

 

56 (-1,-4)

 

55

 

52

 

Bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej ścian z bloczków silikatowych  najpełniej można wykorzystać w budynku, którego wszystkie ściany są wykonane z silikatów i połączone  sztywnym węzłem murarskim. Pozwala to również uniknąć problemów związanych z połączeniem ścian wykonywanych w odmiennej technologii oraz  konsekwencji, tych nietypowych połączeń, którymi bardzo często są zarysowania. Obecnie najprostszym i najtańszym sposobem osiągania wysokiej izolacyjności akustycznej ścian miedzy mieszkaniowych jest budowanie jednowarstwowych przegród  o dużej masie powierzchniowej z silikatów. Spełnienie wymagań podstawowych  R’A1 ≥ 50 dB zapewnia już  ściana o podwyższonej izolacyjności akustycznej gr. 18 cm wykonana z pełnych bloczków SILIKAT A, obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym gr. 10-12 mm oraz odpowiednim połączeniem ze ścianami bocznymi. Zastosowanie bloczków typu A,  do wykonania ścian jednowarstwowych grubości 25 cm pozwala na osiągnięcie wymagań o podwyższonym standardzie akustycznym > 53 dB (stosując  SILIKAT APLUS nawet 56 dB).  Na podstawie doświadczeń, badań terenowych oraz informacji zawartych w literaturze można przyjmować, że w przypadku tego typu budynków stopień bocznego przenoszenia dźwięku Ka jest na poziomie 2-3 dB.
 

Literatura

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami)

[2] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

[3] Raport z badan Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB nr LZF00-02887/17/R08NZF

[4] Raport z badan Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB LZF00-02887/17/R07NZF

Zobacz pozostałe wpisy

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi