Leksykon budowlany

Nadproża zespolone

Nadproża zespolone w konstrukcjach murowych, stosunkowo mało rozpowszechnione w Polsce, są typowym przykładem nadproża częściowo prefabrykowanego, składającego się z prefabrykatu montowanego bezpośrednio nad otworem oraz części uzupełniającej wykonywanej na budowie.

Ze względu na stosowane do niedawna nazewnictwo dla prefabrykatów nadproży zespolonych (nadproża płaskie) myli się  je czasami z nadprożami pojedynczymi (np. z belkami żelbetowymi typu L).  

Prefabrykaty nadproży zespolonych montuje się bezpośrednio nad przekrywanym otworem drzwiowym lub okiennym na warstwie zaprawy rozłożonej na murze. W praktyce stosowane są prefabrykaty, których szerokość jest mniejsza od grubości muru i dopiero po zestawieniu dwóch, a czasem trzech prefabrykatów uzyskuje się szerokość nadproża odpowiadającą grubości ściany. Spoiny podłużne powstające wówczas między prefabrykatami wypełnia się zaprawą stosowaną w murze. Minimalna długość oparcia prefabrykatów na murze musi zapewniać odpowiednie zakotwienie zbrojenia prefabrykatu nad podporą oraz rozłożenie naprężeń ściskających na powierzchnię dostosowaną do wytrzymałości muru na ściskanie. Dla konstrukcji z betonu komórkowego przyjmuje się w stosowanych nadprożach minimalną długość oparcia 200 mm a dla prefabrykatów o długości od 1,50 m nawet 250 mm; w przypadku murów o dużej wytrzymałości na ściskanie np. z bloków silikatowych dopuszcza się stosowanie długości oparcia znacznie mniejszych nawet od 100 mm.

Prefabrykaty przejmują naprężenia rozciągające jakie pojawią się pod wpływem obciążeń działających w nadprożu zespolonym. Ze względu na małą wysokość przekroju prefabrykatów nie mogą one przenosić samodzielnie nawet niewielkich obciążeń pojawiających się w czasie wykonywania nadproża zespolonego, pochodzących od ciężaru własnego niezwiązanego muru. Powoduje to konieczność stosowania podpór montażowych, z reguły w rozstawie 1,00¸1,30 m, demontowanych po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości przez mur wykonany w nadprożu.

Mur wykonywany na prefabrykatach spełnia niezwykle istotną rolę w konstrukcji nadproża zespolonego. Jest to strefa nad prefabrykatami w której powstają naprężenia ściskające. Z tego względu konieczne jest wykonywanie muru nad prefabrykatami w sposób bardzo staranny ze szczególnym zwróceniem uwagi na całkowite wypełnienie spoin pionowych zaprawą, również styków piór i wpustów jeżeli stosuje się elementy tak profilowane.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi