Leksykon budowlany

Nadproża

Nadproża wykonuje się nad otworami okiennymi i drzwiowymi w celu przeniesienia obciążeń z nad otworu. Nadproża stosowane w konstrukcjach murowych różnią się konstrukcją, stopniem prefabrykacji, pracochłonnością wykonania oraz zakresem stosowania. Nadproża mogą mieć kształt płaski i łukowy. Te ostatnie budowane w postaci sklepień z kamienia lub cegieł były kiedyś podstawowym sposobem wykonywania nadproży. Obecnie spotykane są w murach z warstwami elewacyjnymi.

Nadproża płaskie najczęściej wykonuje się w postaci elementu żelbetowego wylewanego na budowie lub z prefabrykatów. Często stosowane są żelbetowe prefabrykaty nadprożowe typu L.

Nadproża żelbetowe wylewane na budowie są coraz częściej wykonywane przy użyciu tzw. szalunków traconych (kształtek U). W ścianach silikatowych powinno stosować się tylko kształtki silikatowe. Dla zapewnienia lepszej przyczepności betonu do silikatu elementy te powinny mieć ryflowaną powierzchnię wewnętrzną lub kształt klinowy. W żadnym przypadku nie wolno stosować w murach silikatowych kształtek U z betonu komórkowego. Beton komórkowy ma znacznie mniejszą wytrzymałość na ściskanie od silikatów i betonu tradycyjnego. Stwarza to duże niebezpieczeństwo powstania rys i uszkodzeń w miejscach podparcia tak wykonanych nadproży.

Nadproża wykonywane z prefabrykatów mogą być pojedyncze, zespolone oraz złożone. Do nadproży pojedynczych zalicza się wszystkie nadproża prefabrykowane stanowiące belkę montowaną na budowie, która przenosi obciążenia z wykonanego na niej muru. Nadproża zespolone, stosunkowo mało rozpowszechnione w Polsce, są typowym przykładem nadproża częściowo prefabrykowanego, składającego się z prefabrykatu montowanego bezpośrednio nad otworem oraz części uzupełniającej wykonywanej na budowie. Ze względu na stosowane do niedawna nazewnictwo dla prefabrykatów nadproży zespolonych (nadproża płaskie) mylono je czasami z nadprożami pojedynczymi. Nadproża złożone składają się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi