Leksykon budowlany

Wilgotność i nasiąkliwość

Wilgotność jest to względna zawartość wody w materiale będąca wynikiem stanu naturalnego (np. w ściętych drzewach) lub skutkiem działania czynników atmosferycznych lub eksploatacyjnych. Wilgotność materiału budowlanego zależy od jego właściwości sorpcyjnych.
Sorpcja jest to zjawisko związane ze zdolnością materiału do pochłaniania pary wodnej z powietrza przy czym adsorpcja to pochłanianie powierzchniowe pary wodnej, a absorpcja to wnikanie jej w głąb.
Wielkości te zależą od struktury materiału oraz temperatury i wilgotności powietrza.
Wysoka zdolność sorpcyjną ma beton.

Wilgotność masowa to stosunek masy wody lub pary wodnej zawartej w materiale do masy materiału suchego i jest liczona w %.

Wilgotność objętościowa to stosunek objętości wody zawartej w materiale do objętości materiału suchego i jest liczona w %.

Zawilgocenie materiałów budowlanych jest cechą niekorzystną ponieważ pogarsza ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz sprzyja rozwojowi drobnoustrojów (obniża np. właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość).

Różne materiały budowlane w zależności od ich budowy i struktury wewnętrznej różnią się nasiąkliwością czyli zdolnością wchłaniania i oddawania wody. Maksymalna nasiąkliwość niektórych materiałów budowlanych

Wilgotność materiału w stanie powietrzno-suchym to stan równowagi jaki ustala się w dłuższym okresie czasu w warunkach normalnej eksploatacji (np. beton komórkowy 4 do 8%, keramzytobeton 6%, silikat 3 %, beton 2%, ceramika 1%).

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi