Leksykon budowlany

Spoina- rodzaje

Spoina wsporna- jest to przestrzeń między powierzchniami wspornymi elementów murowych kolejnych warstw muru wypełnionych zaprawą murarską.

Spoina podłużna- jest to pionowa spoina w ścianie, ciągła na całej grubości warstwy która jest równoległa do powierzchni ściany.

Spoina pionowa- jest to przestrzeń pomiędzy płaszczyznami elementu murowego prostopadłymi do spoin wspornych wypełnione zaprawą.

Spoiny pionowe uważamy że są wypełnione w przypadku gdy zaprawa sięga co najmniej 0,4 szerokości tej spoiny. Jeśli ten warunek nie jest spełniony spoiny należy uważać za niewypełnione zaprawą. Mur z niewypełnionymi spoinami pionowymi należy wykonywać z elementów murowych z powierzchniami czołowymi ukształtowanymi na pióro i wpust o dopuszczalnych odchyłkach. Mury w których przewidujemy, że pojawią się większe naprężenia rozciągające na przykład w ścianach piwnic lub nadprożach wykonujemy spoinę pionową.
 

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi